diumenge, de març 29, 2009

El cens de 1667

Carcaixent
5

Certifique i fas fe Yo Frances Gibert not publich escriva de la Sala y Consell de la vila de Carcaxent com la infrascrita nomina es el verdader manifest de tots los vehins y habitadors que de present habiten en dita vila y en lo lloch de Cogullada y son terme la qual fonch feta per los Justicia y Jurats de dita vila precedint jurament a nostre Senyor Deu Jesuchrist * per aquells presentat en ma y poder de Nicolau Castell not. tenint poder ab unes reals lletres despachades per lo Comisari real del tesorer de Sa Magestat en set dies del corrent mes de Janer y any de mil siscents sexanta y set la qual es del tenor següent:

Eclesiasthichs

El dotor Jaume Gans retor
M.º Joan Gomis
M.º Miquel Robio
M.º Francisco Osset
M.º Simeon Bosca
M.º Isidro Casanoves
M.º Andreu Talens
M.º Esteve Luer
M.º Pere Robio
M.º Joachim Garrigues
M.º Berthomeu Guerau
M.º Jusep Borras
M.º Miquel Seguer
M.º Vicent del Puerto
M.º Gaspar Rita
M.º Nicolau Garrigues

Militars


Vicent Gibert
Basilio Gibert

Pobres

Batiste Castells
Vicent Xea
Marti de Arratia
Frances Vaya
Vicent Candel
Jusep Oltra
Gregori Perales
Antoni Pons
Sebastia Catalunya
Mateu Mansanet
Jaume Timor
Raymundo Albinyana
Vicent Aynat
Nofre Catala
Pere Balbastre
Geroni Pallarés
Pere Jaume Lopez
Viuda de Pere Lluch
Vicent Molla

Viuda de Macia Gomar
Pere Gibert
Roch Marco
Antoni Martinez
Vicent Casanoves
Juan Monyos
Jusep Vila
Viuda de Jusep Tarrago
Andreu Noguera
Ines Palau viuda
Grabiel Ferrando
Lluch Monsoriu
Antoni Peris
Frances Rosello
Frances Marco de Frances
Pere Blay
March Xea
Jaume Bosch
Thomas Canut
Mauro Ximeno
Pere Quexal
Pere Serda
Viuda de Vicent Andres
Juan Castellano
Geroni Fullana
Pere Salom
Pere Albelda de Pere
Jusep Perales
Carlos Gomis
Miquel Ferrero
Frances Matheu
Juan Sanchis Cambres
Juan Amer
Pere Juan Vila
La hermana Vicenta
Geroni Carbo
Viuda de Juan Olmedo
Macia Calot
Jusep Perales
Pere Martinez
Pasqual Pitarch
Agosti Nadal
Melchor Domenech
Simo Garrigues
Berthomeu Roca
Juan Perales major
Bernad Giner
Berthomeu Lloret
Antoni Albelda
Viuda de Pere Mas
Salvador Marti
March Marti
Geroni Hernandes
Urbano Gil major
Viuda de Pere Amargos
Viuda na Moya
Viuda na Colomera
Andreu lo Mallorqui
Miquel Mallol
Juan Sanchis menor
Frances Garcia
Berthomeu Minguella
Juan Perales
Berthomeu Talens
Juan Ferrando
Pere Perez
Vicent Carbo
Jusep Moscardo
Jaume Ynyego
Berthomeu Cardona
Frances Penya
Miquel Blasco
Jaume Escandell
Carlos Canut
Francisco Guerau

Pagadors
Salvador Talens Balle
Jacinto Ferrer Justicia
Vicent Albelda Jurat
Marti Talens not. Jurat
Antoni Nicolau Jurat
Baltasar Garrigues Jurat
Pere Talens not. Racional
Joachim Bernabeu not. Sindich
Frances Gibert not. Escriva
Frances Selma Clavari
March Antoni Diego Mustasaf
Christhofol Cavallero Dotor en Drets Assessor del Justicia
Miquel Gaso
Vicent Torres de Domingo
Agosti Talens
Viuda de Marti Penedes
Josep Ferrus
Viuda de Juan Talens
Vicenta Gibert
Jacinto Selma
Pere Talens de Bernad
Berthomeu Albelda
Pere Meseguer
Agosti Damia
Jusep Damia
Frances Marco
Urbano Gil menor
Antoni Esteve
Berthomeu Talens de Miquel
Andreu Talens mestre Bernad
Miquel Albelda
Jusep Fogues
Viuda de Bernad Marco
Jusep Tarrago
Viuda de Agosti Albelda
Hilarion y Pere Juan Talens
Gregori Albelda
Thomas Borras
Viuda de Frances Robio
Geroni Pons
Viuda de Roch de la Porta
Lo forner de S.t Christhofol
Berthomeu Talens de la Riba
Nicolau Rodrigo
Viuda de Vicent Albelda
Christhofol Llopis
Metilda Dalmau
Juan Borras menor
Donis Talens
Vicent Salom
Juan Borras major
Agosti Morales
Jusep Gibert
Bernad Garrigues
Viuda de Frances Garrigues del Rey
Jacinto Gibert
Frances Martinez
Bernad Canals
Juan Sanchis major
Jusep Perales
Jaume Jover
Sanxo Ribes
Domingo Badia
Viuda de Juan Talens
Monserrat Talens
Juan Figueroa
Agosti Quexal
Viuda de Vicent Talens
Vicent Marco
Pere Orient
Jusep Pepiol
Viuda de Jusep Flovia
Miquel Armengol major
Geroni Garrigues
Andreu Talens de Miquel
Miquel Gibert de Jacinto
Pere Terrenet
Agostina Lopez
Pere Casanoves
Jusep Gil
Frances Torres de Frances
Jusep Guerau
Antoni Bosca
Viuda de Frances Torres
Jusep Muntanyes
Andreu Muntanyes
Miquel Cubells
Jaume Mas
Senent Torres
Antoni Bonanat
Jusep Tudela
Frances Pasqual
Jusep Ros
Jusep del Rio
Pere Viciano
Josep Armengol de Algemesí
Melchor Balaguer
Damia Meri
Miquel Armengol menor
Frances Juan Talens
Juan Canut
Frances Pons
Monserrat Talens
Berthomeu Gomis
Hereus de Agosti Guerau
Lois Sabater
Juan Llencer
Viuda de Juan Prats
Frances Noguera de Berthomeu
Lo doctor Fhelip Garcia
Viuda de Agosti Abril
Jusep Selma
Andreu Fayos
Frances Font menor
Macia Ripoll
Joan Cambres
Julian Ribero
Vicent Marti
Andreu Burillo
Vicent Roig
Baltasar Vaya
Jusep Marti
Jusep Vaya
Frances Gibert de Miquel
Lois Belda
Juan Talens de Miquel
Gregori Talens
Miquel Ferrando
Jusep Garrigues Garbi
Melchor Ramon
Jacinto Talens
Nicolau Pavia
Pere Talens de Balthasar
Lo forner de la Iglesia
Viuda de Joachim Guerau
Jaume Armengol
Miquel Negre
Pere Talens de Pere
Jaume Albelda del Pou
Lo d.or Francisco Albero
Blay Talens
Jusep Hernandes
Andreu Casanoves menor
Andreu Casanoves major
Frances Armengol
Thomas Albelda
Vicent Julia
Jusep Talens de la Riba
Frances Font major
Vicent Fogues major
Vicent Fogues menor
March Albelda
Miquel Armengol dels Archets
Miquel Talens de March
Jusep Burguera
Frances Garrigues y Robio
Esteve Gibert
Miquel Ribelles menor
Frances Gonzalbo
Frances Pablo
Viuda de Josep Talens
Carlos Hernandes
Viuda de Frances Gibert
Viuda de Jusep Colomines
Nicolau Armengol
Miquel Flovia
Juan Casanoves major
Berthomeu Casanoves
Jaume Albelda de Nicolau
Francisco Lopez sastre
Juan Colomer
Macia Avinyo
Viuda de Geroni Canut
Gaspar Riello
Macià Ripoll
Pere Oliver
Vicent Armengol de la morereta
Frances Magraner
Jusep Alberola
Juan Talens de Antoni
March Garrigues
Juan Casanoves menor
Miquel Gibert de Salvador
Antoni Picot
Josep Torres eivisench
Miquel Garrigues
Felix Garrigues
Cosme Albelda
Vicent Pasqual
Jusep Borras
Pere Garrigues
Miquel Hernandes
Juan Armengol
Jusep Mas
Juan Amador
Pere Pablo
Vicent Torres menor
Andreu Talens del Redó
Macia Ferri
Antoni Armengol
Jusep Castello
Frances Ravanell
Berthomeu Vernich
Viuda de Antoni Pau
Vicent Glaudi
Frances Casanoves de Frances
Pere Morillo
Jusep Marco
Marti Bosca
Isidoro Bosca
Nicolau Canut de Simo
Nicolau Marti
Matheu Marco
Berthomeu Alsamora
Guillem Badia
Basilio Albelda
Jusep Garcia
Nicolau Canut de Gaspar
Jacinto Gomis
Viuda de Josep Gil
Vicent Talens de Bernad
Pere Juan Canut
Viuda de Josep Garrigues
Viuda de Frances Garrigues
Hereus de Frances Garrigues
Vicent Selma
Josep Lloret
Pere Beltran
Geroni Esteve
Viuda de Miquel Albelda
Jaume Garrigues
Frances Talens de Sebastia
Macia Gil
Viuda de Frances Espinosa
Llorens Albelda
Frances Talens de Pere
Berthomeu Talens de Berthomeu
Viuda de Josep Casanoves
Frances Serra
Viuda de Nicolau Armengol
Madalena Talens
Antoni Talens
Juan Noguera
Pere Borja
Macia Torner
Macia Serra
Lois Serra
Miquel Sales
Juan Lopez
Salvador Lopez
Viuda de Vicent Armengol
Pere Borras
Viuda de Berthomeu Talens
Viuda de Bernad Garrigues
Simo Navarro
Viuda de Nicolau Albelda
Jaume Ferrandis
March Antoni Osset
Juan Cardona
Frances Lloret
Frances Estelles
March Talens de Miquel
Frances Espinosa
Bernad Robio
Frances Marti
Viuda de Geroni Riello
Antoni Lagardera
Pere Carlos Talens
Pere Chanot
Jusep Gomis
Frances Picot
Bernad Picot
Miquel Cases
Andreu Armengol sirurgia
Viuda de Miquel Sebastia
Nicolau Albelda menor
Francisco Albelda
Viuda de Vicent Talens
Nicolau Albelda major
Melchor Robio
Viuda de Miquel Gibert
Jusep Armengol dels Archets
Macia Tur
Jusep Garrigues
Viuda de Miquel Talens
Macia Gibert
Josep Noguera
Pere Claramunt
Miquel Hortola
Viuda de Damia Noguera
Viuda del doctor Balthasar Talens
Luis Marco
Alfonso Albelda not.
Frances Talens de Miquel
Josep Conesa
Viuda de Frances Silvestre
Frances Garrigues del Princep
Juan Capa
Pere Albelda de Joachim
Frances Casanoves de Berthomeu
Vicent Thomas
Jaume Albelda de Jaume
Frances Ferrer
Viuda de Nadal Guerau
Baltasar Espinosa not.
Viuda de Pere Robio
Vicent Albert
Christhofol Gibert
Nicolau Llorens
Estacio Talens
Viuda de Jacinto Albelda
Geronima Hernandez
March Talens de March
Josep Alcaraz
Juan Beltran
Juan Borras de Pere
Melchor Hernandes
Melchor Espinosa
Pere Ferrando
Vicent Torres major
Joachim Bernabeu major
Esteve Luer
Bernad Armengol
Jaume Alfaro
Jaume Selma
Valero Guerau
Frances Robio de Frances
Daniel Ferrer
Frances Gibert de Frances
Bernad Juan Talens
Valero Talens
Vicent Lleo
Frances Torres de Pego
Frances Marco
Josep Rius
Miquel Ribelles major
Viuda de Berthomeu Talens
March Talens
Juan Salvador
Simo Canut
Antoni Timor
Geroni Roca
Berthomeu Garrigues
Joan Garrigues
Berthomeu Salvador
Berthomeu Nicolau
Felix Canut
Jaume Albelda
Vicent Nicolau
Miquel Jeroni Santamaria

Bernad Nicolau
Josep Guerau
Gregori Albelda
Berthomeu Armengol
Josep Talens
Pere Santamaria
Viuda de Miquel Santamaria
Frances Gil
Vicent Armengol
Gaspar Roca

Y perque a dites coses plena fe sia donada yo dit Frances Gibert not. escriva de dita Sala y Consell de dita vila de Carcaxent per haverse fet en mon poder die manifest posse assi mon signe.


En agraïment al grup de genealogia de Yahoo Raíces del Reino de Valencia.
Arxiu del Regne de València
Secció Generalitat
Veinatge Regne de València 1667
Tom 4973

3 comentaris:

Vicent ha dit...

Hola em dic Vicent Garés Timor i sóc estudiant d'Història en 5é curs. M'agrada't molt i m'ha paregut interessant el blog i particularment aquest cens. Sabeu si hi ha cap més de principis del s. XVII o de finals del s. XVI? Gràcies.

M'agradaria i seria d'agraïr q em fereu arribar notificacions sobre el tema a mesura que aneu introduint-la al blog.

Tarrago ha dit...

Hola Vicent!

Que jo conega, està el cens de 1646, que també el tenim ací a Perles de Carcaixent.

A la parròquia de l'Assumpció tenim el llibre de confirmats de 1602, on estan tots els caps de família de Carcaixent i el carrer on vivien.

Tenim el cens de 1510.

Potser hi hagen alguns morabatins, d'eixos segles. El primer que es conserva de Carcaixent és de 1433, que també el tenim ací.

Salutacions!

REP ha dit...

Sóc un "pessetes" que ja fa molts anys que visc fora del poble.

Vull felicitar-vos i donar-vos les gràcies pel treball tan ben fet i amb tant de cor que feu.

Gràcies

Ricard